تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

ترجمه فارسی نهج البلاغه خطبه غراء
شناخت صفات الهي
ستايش خداوندي را سزاست، که به قدرت، والا و برتر، و با عطا و بخشش نعمتها به پديده‏ها نزديک است، اوست بخشنده تمام نعمتها، و دفع‏کننده تمام بلاها و گرفتاريها، او را مي‏ستايم در برابر مهربانيها و نعمتهاي فراگيرش، به او ايمان مي‏آورم چون مبدا هستي و آغازکننده خلقت آشکار است، از او هدايت مي‏طلبم چون راهنماي نزديک است، و از او ياري مي‏طلبم که توانا و پيروز است، و به او توکل مي‏کنم چون تنها ياور و کفايت‏کننده است و گواهي مي‏دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، او را فرستاده تا فرمانهاي خدا را اجرا کند و بر مردم حجت را تمام کرده، آنها را در برابر اعمال ناروا بترساند.
سفارش به پرهيزکاري
سفارش مي‏کنم شما بندگان خدا را به تقواي الهي، که براي بيداري شما مثلهاي پندآموز آورده، و سرآمد زندگاني شما را معين فرمود، و لباسهاي رنگارنگ بر شما پوشانده، و زندگي پر وسعت به شما بخشيد، و با حسابگري دقيق خود، بر شما مسلط است. در برابر کارهاي نيکو، به شما پاداش مي‏دهد، و با نعمتهاي گسترده و بخششهاي بي‏حساب، شما را گرامي داشته است، و با اعزام پيامبران و دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش شما را برحذر داشته است، تعداد شما را مي‏داند، و چند روزي جهت آزمايش و عبرت براي شما مقرر داشته، که در اين دنيا آزمايش مي‏گرديد، و برابر اعمال خود محاسبه مي‏شويد
دنياشناسي
آب دنياي حرام همواره تيره، و گل‏آلود است، منظره‏اي دلفريب و سرانجامي خطرناک دارد، فريبنده و زيباست اما دوامي ندارد، نوري است در حال غروب کردن، سايه‏اي است نابود شدني، ستوني است در حال خراب شدن، آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بيگانگان به آن اطمينان نمودند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده، سوار را بر زمين مي‏کوبد، و با دامهاي خود آنها را گرفتار مي‏کند، و تيرهاي خود را سوي آنان پرتاپ مي‏نمايد، طناب مرگ به گردن انسان مي‏افکند، به سوي گور تنگ و جايگاه وحشتناک مي‏کشاند تا در قبر، محل زندگي خويش، بهشت يا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشاهده کند. و همچنان آيندگان بدنبال رفتگان خود گام مي‏نهند، نه مرگ از نابودي انسان دست مي‏کشد! و نه مردم از گناه فاصله مي‏گيرند!! که تا پايان زندگي و سرمنزل فنا و نيستي آزادانه به پيش مي‏تازند.
وصف رستاخيز
تا آنجا که امور زندگاني پياپي بگذرد، و روزگاران سپري شود، و رستاخيز برپا گردد، در آن زمان، انسانها را از شکاف گورها، و لانه‏هاي پرندگان، و خانه درندگان، و ميدانهاي جنگ، بيرون مي‏آورد که با شتاب به سوي فرمان پروردگار مي‏روند، و به صورت دسته‏هايي خاموش، و صفهاي آرام و ايستاده حاضر مي‏شوند، چشم بيننده خدا آنها را مي‏نگرد، و صداي فرشتگان به گوش آنها مي‏رسد، لباس نياز و فروتني پوشيده درهاي حيله و فريب بسته‏شده، آرزوها قطع گرديده است. دلها آرام، صداها آهسته، عرق از گونه‏ها چنان جاري است که امکان حرف زدن نمي‏باشد، اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگي رعدآسا و گوش خراش، همه را لرزانده، به سوي پيشگاه عدالت، براي دريافت کيفر و پاداش مي‏کشاند
وصف احوال بندگان خدا
بندگاني که با دست قدرتمند خدا آفريده شدند، و بي‏اراده خويش پديد آمده، پرورش يافتند، سپس در گهواره گور آرميده متلاشي مي‏گردند، و روزي به تنهايي سر از قبر برمي‏آورند، و براي گرفتن پاداش به دقت حسابرسي مي‏گردند، در اين چند روزه دنيا مهلت داده شدند تا در راه صحيح قدم بردارند، راه نجات نشان داده‏شده تا رضايت خدا را بجويند، تاريکيهاي شک و ترديد از آنها برداشته شد، و آنها را آزاد گذاشته‏اند تا براي مسابقه در نيکوکاريها خود را آماده سازند، تا فکر و انديشه خود را بکار گيرند و در شناخت نور الهي در زندگاني دنيا تلاش کنند
مثلهاي پندآموز (سمبلهاي تقوي)
وه! چه مثالهاي بجا، و پندهاي رسايي وجود دارد، اگر در دلهاي پاک بنشيند، و در گوشهاي شنوا جاي گيرد، و با انديشه‏هاي مصمم و عقلهاي با تدبير برخورد کند. پس از خدا چونان کسي پروا کنيد که سخن حق را شنيده و فروتني کرد، گناه کرد و اعتراف نمود، ترسيد و به اعمال نيکو پرداخت، پرهيز نمود و پيش تاخت، يقين پيدا کرد و نيکوکار شد، پند داده شد و آن را بگوش جان خريد، او را ترساندند و نافرماني نکرد، به او اخطار شد و به خدا روي آورد، پاسخ مثبت داد و نيايش و زاري کرد، بازگشت و توبه نمود، در پي راهنمايان الهي رفت و پيروي کرد، راه نشانش دادند و شناخت، شتابان به سوي حق حرکت کرده و از نافرمانيها گريخت، سود طاعت را ذخيره کرد، و باطن را پاکيزه نگاه داشت، آخرت را آبادان و زاد و توشه براي روز حرکت، هنگام حاجت و جايگاه نيازمندي، آماده ساخت، و آن را براي اقامتگاه خويش، پيشاپيش فرستاد. اي بندگان خدا! براي هماهنگي با اهداف آفرينش خود، از خدا پروا کنيد، و آنچنان که شما را پرهيز داد از مخالفت و نافرماني خدا بترسيد، تا استحقاق وعده‏هاي خدا را پيدا کنيد، و از بيم روز قيامت بر کنار باشيد.
خدا گوشهايي براي پند گرفتن از شنيدنيها، و چشمهايي براي کنار زدن تاريکيها، به شما بخشيده است، و هر عضوي از بدن را اجزا متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکيب ظاهري صورتها و دوران عمر با هم سازگار باشند، با بدنهايي که منافع خود را تامين مي‏کنند، و قلبهايي که روزي را به سراسر بدن با فشار مي‏رسانند، و از نعمتهاي شکوهمند خدا برخوردارند، و در برابر نعمتها شکرگزارند، و از سلامت خدادادي بهره‏مندند. مدت زندگي هر يک شماها را مقدر فرمود، و از شما پوشيده داشت، و از آثار گذشتگان عبرتهاي پندآموز براي شما ذخيره کرد، لذتهايي که از دنيا چشيدند، و خوشيها و زندگي راحتي که پيش از مرگ داشتند، سرانجام دست مرگ گريبان آنها را گرفت و ميان آنها و آرزوهايشان جدائي افکند، آنها که در روز سلامت چيزي براي خود ذخيره نکردند، و در روزگاران خوش زندگي عبرت نگرفتند. آيا خوشيهاي جواني را جز ناتواني پيري در انتظار است؟ و آيا سلامت و تندرستي را جز حوادث بلا و بيماري در راه است؟ و آيا آنان که زنده‏اند جز فنا و نيستي را انتظار دارند؟ با اينکه هنگام جدائي و تپش دلها نزديک است که سوزش درد را چشيده، و شربت غصه را نوشيده، و فرياد ياري خواستن برداشته، و از فرزندان و خويشاوندان خود، درخواست کمک کرده است. آيا خويشاوندان! مي‏توانند مرگ را از او دفع کنند؟ و آيا گريه و زاري آنها نفعي براي او دارد؟
عبرت از مرگ
او را در سرزمين مردگان مي‏گذارند، و در تنگناي قبر تنها خواهد ماند، حشرات درون زمين، پوستش را مي‏شکافند، و خشت و خاک گور بدن او را مي‏پوساند، تندبادهاي سخت آثار او را نابود مي‏کند، و گذشت شب و روز، نشانه‏هاي او را از ميان برمي‏دارد، بدنها پس از آن همه طراوت متلاشي مي‏گردند، و استخوانها بعد از آنهمه سختي و مقاومت، پوسيده مي‏شوند و ارواح در گرو سنگيني بار گناهانند، و در آنجاست که به اسرار پنهان يقين مي‏کنند، اما نه بر اعمال درستشان چيزي اضافه مي‏شود و نه از اعمال زشت مي‏توانند توبه کنند. آيا شما فرزندان و پدران و خويشاوندان همان مردم نيستيد؟ که بر جاي پاي آنها قدم گذاشته‏ايد؟ و از راهي که رفتند مي‏رويد؟ و روش آنها را دنبال مي‏کنيد؟ اما افسوس که دلها سخت‏شده، پند نمي‏پذيرد، و از رشد و کمال بازمانده، و راهي که نبايد برود مي‏رود، گويا آنها هدف پندها و اندرزها نيستند و نجات و رستگاري را در به دست آوردن دنيا مي‏دانند بدانيد که بايد از صراط عبور کنيد، گذرگاهي که عبور کردن از آن خطرناک است، با لغزشهاي پرت‏کننده، و پرتگاههاي وحشت‏زا، و ترسهاي پياپي،
معرفي الگوهاي پرهيزکاري
از خدا چون خردمندي بترسيد که دل را به تفکر مشغول داشته، و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته، و شب زنده‏داري خواب از چشم او ربوده، و به اميد ثواب گرمي روز را با تشنگي گذرانده، با پارسايي شهوت را کشته، و نام خدا زبانش را همواره به حرکت درآورده، ترس از خدا را براي ايمن ماندن در قيامت پيش فرستاده، از تمام راهها جز راه حق چشم پوشيده، بهترين راهي که انسان را به حق مي‏رساند مي‏پيمايد، چيزي او را مغرور نساخته، و مشکلات و شبهات او را نابينا نمي‏سازد، مژده بهشت، و زندگي کردن در آسايش و نعمت سراي جاويدان و ايمن‏ترين روزها، او را خشنود ساخته است. با بهترين روش از گذرگاه دنيا عبور کرده، توشه آخرت را پيش فرستاده، و از ترس قيامت در انجام اعمال صالح پيش قدم‏شده است، ايام زندگي را با شتاب در اطاعت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودي خدا با رغبت تلاش کرده، از زشتيها فرار کرده، امروز رعايت زندگي فردا نموده، و هم‏اکنون آينده خود را ديده است. پس بهشت براي پاداش نيکوکاران سزاوار و جهنم براي کيفر بدکاران مناسب است، و خدا براي انتقام گرفتن از ستمگران کفايت مي‏کند، و قرآن براي حجت آوردن و دشمني کردن، کافي است.
هشدار از دشمني شيطان
سفارش مي‏کنم شما را به پروا داشتن از خدا، خدايي که با ترساندنهاي مکرر، راه عذر را بر شما بست، و با دليل و برهان روشن، حجت را تمام کرد، و شما را پرهيز داد از دشمني شيطاني که پنهان در سينه‏ها راه مي‏يابد، و آهسته در گوشها راز مي‏گويد، گمراه و پست است، وعده‏هاي دروغين داده، در آرزوي آنها به انتظار مي‏گذارد، زشتيهاي گناهان را زينت مي‏دهد، گناهان بزرگ را کوچک مي‏شمارد، و آرام آرام دوستان خود را فريب داده، راه رستگاري را بر روي دربند شدگانش مي‏بندد، و در روز قيامت آنچه را که زينت داده انکار مي‏کند، و آنچه را که آسان نموده، بزرگ مي‏شمارد، و از آن چه که پيروان خود را ايمن داشته بود سخت مي‏ترساند.
شگفتيهاي آفرينش انسان
مگر انسان، همان نطفه و خون نيم‏بند نيست؟ که خدا او را در تاريکيهاي رحم و غلافهاي تو در تو، پديد آورد؟ تا به صورت جنين درآمد، سپس کودکي شيرخوار شد، بزرگتر و بزرگترشده تا نوجواني رسيده گرديد، سپس او را دلي فراگير، و زباني گويا، و چشمي بينا عطا فرمود تا عبرتها را درک کند، و از بديها بپرهيزد، و آنگاه که جواني در حد کمال رسيد، بر پاي خويش استوار ماند، گردنکشي آغاز کرد، و روي از خدا بگرداند، و در بيراهه گام نهاد، در هواپرستي غرق شد، و براي به دست آوردن لذتهاي دنيا تلاش فراوان کرد، و سرمست شادماني دنيا شد، هرگز نمي‏پندارد مصيبتي پيش آيد! و بر اساس تقوي فروتني ندارد، ناگهان سرمست و مغرور در اين آزمايش چند روزه، مرگ او را مي‏ربايد، او را که در دل بدبختيها، اندکي زندگي نموده، و آنچه را که از دست داده عوضي به دست نياورده است، و آنچه از واجبات را که ترک کرد، قضايش به جا نياورده، که درد مرگ او را فرا گرفت، روزها در حيرت و سرگرداني، و شبها با بيداري و نگراني مي‏گذارند.
عبرت از مرگ
هر روز به سختي درد مي‏کشد، و هر شب رنج و بيماري به سراغش مي‏رود، در ميان برادري غمخوار، و پدري مهربان و ناله‏کننده‏اي بي‏طاقت و بر سينه کوبنده‏اي گريان افتاده است، اما او در حالت بيهوشي و سکرات مرگ، و غم و اندوه بسيار، و ناله دردناک، و درد جان کندن، با انتظاري رنج‏آور، دست به گريبان است، پس از مرگ او را مايوس‏وار در کفن پيچانده، در حالي که تسليم و آرام است، برمي‏دارند، و بر تابوت مي‏گذراند. خسته و لاغر به سفر آخرت مي‏رود، که فرزندان و برادران او را بدوش کشيده تا سرمنزل غربت، آنجا که ديگر او را نمي‏بينند، و آنجا که جايگاه وحشت است، پيش مي‏برند. اما هنگامي که تشييع‏کنندگان بروند و مصيبت‏زدگان باز گردند، در گودال قبر نشانده، براي پرستش حيرت‏آور، و امتحان لغزش‏زا، زمزمه غم‏آلود دارد. و بزرگترين بلاي آنجا، فرود آمدن در آتش سوزان دوزخ و برافروختگي شعله‏ها و نعره‏هاي آتش است، که نه يک لحظه آرام گيرد تا استراحت کند، و نه آرامشي وجود داد که از درد او بکاهد، و نه قدرتي که مانع کيفر او شود، نه مرگي که او را از اين همه ناراحتي برهاند، و نه خوابي که اندوهش را برطرف سازد، در ميان انواع مرگها و ساعتها مجازات گوناگون گرفتار است، به خدا پناه مي‏بريم.
پندآموزي از گذشتگان
اي بندگان خدا! کجا هستند آنان که ساليان طولاني در نعمتهاي خدا عمر گذراندند؟ از آفات و بلاها دورشان داشتند اما فراموش کردند، زمان طولاني آنها را مهلت دادند، نعمتهاي فراوان بخشيدند، از عذاب دردناک پرهيزشان دادند، و وعده‏هايي بزرگ از بهشت جاويدان به آنها دادند. اي مردم! از گناهاني که شما را به هلاکت افکند، از عيبهايي که خشم خدا را در پي دارد، بپرهيزيد. دارندگان چشمهاي بينا، و گوشهاي شنوا، و سلامت و کالاي دنيا! آيا گريزگاهي هست؟ يا رهايي و جاي امني، پناهگاهي و جاي فراري هست؟ آيا بازگشتي براي جبران وجود دارد؟ نه چنين است؟ پس کي باز مي‏گرديد؟ به کدام سو مي‏رويد؟ و به چه چيز مغرور مي‏شويد؟ همانا بهره هر کدام شما از زمين به اندازه طول و عرض قامت شماست! آنگونه که خاک‏آلود بر آن خفته باشد. اي بندگان خدا! هم‏اکنون به اعمال نيکو پردازيد، تا ريسمانهاي مرگ بر گلوي شما سخت‏نشده، و روح شما براي کسب کمالات آزاد است، و بدنها راحت، و در حالتي قرار داريد که مي‏توانيد مشکلات يکديگر را حل کنيد. هنوز مهلت داريد، و جاي تصميم و توبه و بازگشت از گناه باقي مانده است. عمل کنيد پيش از آنکه در شدت تنگناي وحشت و ترس و نابودي قرار گيريد، پيش از آنکه مرگ در انتظار مانده، فرا رسد، و دست قدرتمند خداي توانا شما را برگيرد. (وقتي که امام اين خطبه را ايراد فرمود، بدنها به لرزه درآمد، اشکها سرازير و دلها ترسان شد، که جمعي آن را غراء ناميدند) متن عربی نهج البلاغه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

 

 

خواص آب

 

 

آیا از فواید بسیار زیاد آب اطلاعی دارید؟آب دارای چه فوایدی می باشد؟اکسیژن از طریق خون به عضلات منتقل می شود. در صورت اکسیژن از طریق خون به عضلات منتقل می شود. در صورت نرسیدن اکسیژن به خون، عضلات اسیدلاکتیک ترشح می کنند که گرفتگی عضلانی به وجود می آورد. آب کافی یعنی تامین اکسیژن خون.مصرف منظم آب به مغز کمک می کند تا دمای بدن را کنترل کند. برای حفظ رطوبت چشم ها، بینی و دهان، بدن به آب نیاز دارد. آب علاوه بر نرمی مفاصل، از اعضای بدن محافظت می کند.از کل وزن بدن 60 درصد آن از آب تشکیل شده است که هر روز مقداری از آن از طریق عرق کردن، ادرار و نفس کشیدن از دست می رود. اگر چه مصرف روزی ۸ لیوان آب توصیه شده است اما در واقع مقدار آب مورد نیاز بدن به عوامل مختلف از جمله جنسیت، سن، فعالیت بدنی، آب و هوا، ابتلا به بیماری و ... ارتباط دارد.

 


یک فرد سالم و فعال با یک رژیم غذایی سالم می تواند آب مورد نیاز بدن را تامین کند.


 


نکات زیر درباره نوشیدن آب خواندنی است:* قبل از احساس تشنگی، آب بخورید.* به هنگام فعالیت بدنی آب را قبل از فعالیت، در حین آن و پس از ورزش کردن بخورید.* آب را به نوشیدنی های دیگر ترجیح دهید.


* آب بدن را از طریق میوه هایی مانند گوجه فرنگی، هندوانه، طالبی، کرفس و خیار تامین کنید. خوب است بدانید که زمان دقیق مصرف آب اهمیت زیادی دارد و حداکثر تاثیر را روی بدن خواهد گذاشت.* مصرف ۲ لیوان آب، ناشتا، اعضای داخلی بدن را فعال می کند.

 

* مصرف یک لیوان آب نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی، به هضم غذا کمک می کند.

 

* خوردن یک لیوان آب قبل از حمام به کاهش فشار خون کمک می کند.

 

* برای جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی، قبل از خواب یک لیوان آب بخورید.

 

 

۱۰ خاصیت مهم مصرف آب عبارتند از:*
سلامت پوست: رطوبت پوست مانع پیری می شود و پوست سالم تر می ماند.* سردرد: ۷۵ درصد مغز هر فرد از آب تشکیل شده است. بنابراین کمبود آب بدن، باعث سردرد می شود.* کمر درد: این ناراحتی بر اثر کمبود مایعات در بدن به وجود می آید. دیسک های موجود در قسمت کمر هر انسان پر از مایعات است و مانند کمک فنر عمل می کند، فعالیت بدنی منظم و میزان کافی مایعات، دیسک ها را آب رسانی کرده و به آن ها اجازه می دهد تا قسمت فوقانی بدن را حمایت کنند.


معمولا مایع درون دیسک در تحمل ۷۵ درصد وزن بدن نقش دارد در حالی که خود اسکلت دیسک تنها در تحمل ۲۵ درصد وزن بدن نقش دارد. افت مایعات، اسکلت را مجبور می کند وزن بیشتری را تحمل کند و در نتیجه درد و ناراحتی به وجود می آید.* کاهش عفونت: سیستم لنفاوی موجود در بدن وظیفه دفع ضایعات را دارد. این سیستم قبل از ورود سموم به جریان خون، آن ها را می شکند. آب ناکافی در سیستم لنفاوی در بدن اختلال ایجاد می کند و در نتیجه مقاومت بدن را در مقابل عفونت های خطرناک کاهش می دهد.*
تمرکز: آب می تواند سموم موجود در بعضی از فرآورده های غذایی مانند افزودنی ها و مواد نگه دارنده را از کبد دفع کند و باعث فعال تر شدن فرد و افزایش تمرکز می شود.

 


* آرتروز: آب در نرم کردن مفاصل بین استخوان ها نقش اساسی دارد. کمبود آب، سایش بین سطح غضروف ها را افزایش می دهد و در نتیجه باعث درد و ورم مفاصل می شود.* بوی دهان: بوی نامطبوع دهان نشانه بارز کمبود آب بدن است. آب دهان در از بین بردن باکتری های موجود در دهان و آب رسانی به زبان نقش موثری دارد.* گرفتگی عضلات: اکسیژن از طریق خون به عضلات منتقل می شود. در صورت نرسیدن اکسیژن به خون، عضلات اسیدلاکتیک ترشح می کنند که گرفتگی عضلانی به وجود می آورد. آب کافی یعنی تامین اکسیژن خون.

 


*درمان آسم: آسم، مشکل قوه هاضمه و حالت تهوع صبحگاهی را با مصرف آب کافی پیش گیری و یا درمان کنید.

 

* فشار خون بالا: تقریبا ۸۵ درصد حجم خون از آب تشکیل شده است. بنابراین حجم خون با مصرف آب ارتباط تنگاتنگی دارد. به محض افت حجم خون، مویرگ های کم تر فعال بسته می‌شود تا قسمت های فعال تر به خون کافی دسترسی داشته باشند. با بسته شدن رگ ها، به عضلات فشار وارد می آید و مصرف آب می تواند فشار وارد بر عضلات را تسکین دهد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

سفره آرایی

 

یک کدبانوی نمونه به خوبی می داند در هر فصل ، از اهالی خانه ومهمانان چگونه پذیرایی کند. مثلا در زمستان اصولا چای یا نوشیدنی گرم تهیه می کند اما این روزها که بازار گرما داغ داغ است و بیشترین چیزی که مورد استقبال قرار می گیرد ، شربت و نوشیدنی خنک است اما یکی از فنون دیگری که نشان دهنده ی سلیقه ی کدبانو ی خانه است ، نحوه ی پذیرایی است . بهتر است همیشه با صرف وقت و سلیقه ، نشان دهید که افراد خانواده و مهمانانمان برای تان مهم اند.

 

نیازی به هزینه ی زیاد نیست . کافی است کمی خلاقیت داشته باشید.

 

در این مقاله راه هایی را به شما پیشنهاد می کنیم تا با تزیین یخی که برای شربت از آن استفاده می کنید ،پذیرایی دلنشین تری را داشته باشید.

 

برای نوشیدنی ها می تونید با توجه به شربتی که تهیه می کنید . مثلاْ شربت آلبالو ، از قبل مقداری آلبالوی تازه رو داخل قالب یخ بندازید و بگذارید با آب یخ بزنه . 

 

سفره آرایی

 

وقتی می خواهید شربت رو تهیه کنید دو سه تا از اون قالب ها رو داخل لیوان بندازید که فوق العاده زیبا می شود و میوه های دیگه ای مثل برش لیمو و پرتقال و شاتوت و همه ی میوه ها . بعضی وقتها هم از خورده های میوه داخل یخ استفاده کنید.پودر خاک شیر رو همراه با شکر و آب فراموش نکنید که قالب های یخ ِ دون دون زیبایی رو درست می کند .

 

سفره آرایی

  

فقط کافیه داخل قالب های یخ ، وقتی آب می ریزیم یک تکه میوه ی کوچولو و یا یک برش از یک میوه و یا یک شاخه سبزی معطر تمیز و شسته شده مثل ریحان یا نعناء بگذاریم تا یخ ببنده . وقتی قالب رو داخل پارچ آب می اندازیم علاوه بر ته مزه ی خوشایندی که به آب میده ، جلوه ی زیبایی رو به پارچ و میز غذامون هم می دهد .

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

ماه تولد

فال روزانه - سه شنبه 05 مرداد  1389

بز

فال روز متولدین فروردین: امروز كاملاً آمادگی دارید كه یك ترانه و آهنگ عاشقانه را در میان جمع بخوانید، اما اگر شما با صدای بلند بخوانید، حتی زیباترین ترانه‌های عاشقانه نیز شعارگونه به نظر می‌رسند. خیالهای زیبا داشتن قابل تحسین است، اما به یاد داشته باشید كه لزومی ندارد آن را به حد افراط برسانید.

گاو

فال روز متولدین اردیبهشت: شاید شما امروز نتوانید از زیر بار مسئولیتهایتان شانه خالی كنید، اما بهتر است كه حدقال كاری را كه می‌توانید انجام دهید و بقیه روز را به استراحت بگذرانید. در حال حاضر واقعاً چیزی وجود ندارد كه شما بخواهید آن را اصلاح كنید. توجه كردن به خود و استراحت كردن از اینكه خودتان را تحت فشار قرار بدهید برایتان مفیدتر خواهد بود. برای تمام كردن كارهایتان فردا هم زمان كافی خواهید داشت.

ارديبهشت دوقلوها

فال روز متولدین خرداد: همه چیز گویای این است كه شما بدون دوستانتان هیچ كاری نمی‌توانید بكنید. امروز شما احساس رخوت و سستی می‌كنید و فكر می‌كنید كه توانایی كمی برای كار كردن دارید، اما زمانی كه بتوانید كاری انجام دهید خیلی خوشحال خواهید شد. نباید یك جا بنشینید و در مورد احتمالاتی كه وجود دارد بحث كنید. اصلاً اهمیتی ندارید كه شما چه تصمیمی می‌گیرید. فقط با دیگران ارتباط داشته باشید و فرصت تفریح كردن و شاد بودن را از دست ندهید.

خرداد خرچنگ

فال روز متولدین تیر: حالا كه عطارد در سومین خانه شما (خانه ارتباطات) قرار گرفته است، شما می‌توانید در مورد تغییراتی كه به وجود آمده صحبت كنید. شما توانایی‌های خود را بازیافته‌اید و الان بهتر از همیشه می‌توانید از پس كارهای متنوع بربیاید. همان طور كه در بالا گفته شد، شما در زندگیتان به تحرك نیاز دارید، بنابراین فقط در موردش صحبت نكنید، از خانه‌تان بیرون بروید وكاری را انجام بدهید كه هم برایتان جالب باشد و هم یك كار بدنی به حساب بیاید.

تير شير

فال روز متولدین مرداد: حتی اگر شما از اینكه همیشه نقش قهرمان را بازی كرده‌اید خسته شده باشید، امروز هم افراد زیادی به شما تكیه كرده‌اند و از شما می‌خواهند كه از آنها حمایت كنید. عطارد در ماه اسد قرار دارد و اگر آنها متوجه بشوند كه خودشان هم باید بیشتر تلاش كنند شما خوشحال‌تر خواهید شد. شما از اینكه یك نفر كار بقیه را هم انجام دهد ناراحت می‌شوید.

مرداد

فال روز متولدین شهریور: در حالیكه عطارد سیاره بخت شما وارد نشانه‌تان می‌شود، امروز می‌تواند برای شما روزی جادویی باشد. امروز چند ساعتی را در سكوت و خلسه به تمركز كردن بگذرانید و یا برای پیاده روی كردن به طبیعت بروید. این گونه فعالیتها نه تنها از نظر روانی برایتان مفید است، بلكه به شما توانایی سر و سامان دادن به اهدافتان را می‌دهد و در نتیجه شما می‌توانید برنامه روشنی برای خود تهیه كنید كه در نهایت لبخند را بر صورت شما خواهد نشاند.

شهريور

ترازو

فال روز متولدین مهر: در حالی كه عطارد وارد یازدهمین خانه شما (مربوط به دوستان و فعالیتهای گروهی) می‌شود، زندگی شغلی شما كه همیشه پرمشغله بوده، امروز نسبت به روزهای قبل پرمشغله‌تر هم می‌شود. اتفاقات جدیدی كه پیش می‌آید تا حدودی شما را عصبانی می‌كند، به خصوص اگر شما بخواهید ساعتی را در خلوت و تنهایی سپری كنید. فراموش نكنید كه یازدهمین خانه شما به آینده شما مربوط می‌شود، بنابراین حتی اگر احساس می‌كنید كه به تنهایی نیاز دارید، اجازه بدهید كه رویاهایتان شما را به هر جا كه می‌خواهند با خود ببرند.

مهر عقرب

فال روز متولدین آبان: در حالیكه عطارد در یازدهمین خانه شما به چندین سیاره دیگر ملحق می‌شود، زندگی شما نیز در ظاهر خیلی خوب به نظر می‌رسد. الان وقت در خانه ماندن و فكر كردن به اینكه چه كاری می‌توانید انجام دهید نیست. لازم است كه از خانه خارج شوید مردم دیگر را ببینید و آنها هم شما را ببینند. رویا پردازی كردن را رها كنید و به روزهای دیگر موكول كنید. الان وقت این است كه خودتان را مطرح كرده و مورد تعریف و تمجید واقع بشوید.

آبان

کماندار

فال روز متولدین آذر: در حالیكه شما مدافع انقلاب و اعتراض كردن هستید، برای به ثمر نشستن ایده‌های بزرگتان بیش از اندازه تلاش می‌كنید. شما می‌توانید امكانات شگفت‌انگیزی كه در همه جا وجود دارد را ببینید. صحبتهای روحیه دهنده شما به افراد دیگر هم انگیزه داده است كه در این جستجو با شما همراه شوند. اجازه ندهید این لحظه بدون اینكه اولین قدمتان را بردارید سپری شود، این قدم هر چقدر هم كه كوچك باشد، در آینده نتایج فوق العاده‌ای خواهد داشت.

آذر بز

فال روز متولدین دی: گاهی اوقات شما زیاد دوست ندارید در جمع حاضر شوید، برای اینكه به جای جلب توجه كردن بیشتر به نتیجه كارتان اهمیت می‌دهید. با وجود این حالا كمی تغییر كرده‌اید. شما می‌خواهید كارهای زیادی انجام دهید و برای انجام دادن این كارها توانایی كافی نیز دارید. اما شما به كیفیت كارتان زیاد اهمیت نمی‌دهید و می‌توانید در جلوی دیگران هم این كارها را انجام دهید. قبل از اینكه تصمیمی بگیرید در موردش خوب فكر كنید، برای اینكه جلب توجه كردن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن كاملاً شما را راضی نخواهد كرد.

دي آبگير

فال روز متولدین بهمن: اكنون برایتان سخت است كه تصویر روشنی از اهدافتان در ذهن تجسم كنید، برای اینكه خیلی به اطرافیانتان وابسته شده‌اید. اگر توجه شما از كارهای خودتان به طرف شخص دیگری معطوف شده است، قبل از اینكه تصمیم مهمی بگیرید حواستان را خیلی جمع كنید. شما به هیچ وجه قصد ندارید كه چیزی را تغییر دهید، فقط این روزها باید از اهمیت روابطتتان آگاه شوید.

بهمن

دو ماهي که خلاف جهت هم شناميکنند

فال روز متولدین اسفند: اگر امروز همسر شما یا یكی از دوستانتان خیلی پرخاشگر شده است سعی كنید خونسردی خود را حفظ كنید. سریع واكنش نشان دادن باعث می‌شود طرف مقابلتان عقب نشینی كند و بنابراین شما می‌توانید برتری خود را ثابت كنید. اما این استراتژی قدیمی شده است، برای اینكه اگر كسی مجبور بشود به شكستش اعتراف كند، در حقیقت یعنی هیچ برنده‌ای وجود نداشته است. از مجادله كردن اجتناب كنید، اما چیزهایی را اعتقاد دارید واقعیت دارند را به زبان بیاورید.

اسفند

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat
لکنت زبان

 

 

 

اغلب خانواده ها كودكانی دارند كه در صحبت های خود دچار مشكل هستند و گمان می كنند لكنت زبان دارند، در حالی كه لكنت شكل پیشرفته این مشكل محسوب می شود، چراكه به طور كلی در سنین ۲ تا ۴ سالگی كودكان با «ناروانی طبیعی» در گفتار روبه رو هستند.

لكنت زبان در قسمت مربوط به ناخودآگاه فرد كه هنوز از بیماری خود آگاهی ندارد تحت عنوان «ناروانی طبیعی» مطرح می شود.

اغلب كودكان در سنین ۲ تا ۴ سالگی این مرحله را طی كرده و به دلیل عدم آگاهی كافی خانواده ها با بازخوردهای اشتباه مواجه می شوند.

اتابك وثوقی، رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران  می گوید: چنانچه خانواده برخورد درستی با این موضوع نداشته باشد، ناروانی طبیعی به ناروانی غیرطبیعی تبدیل شده و سپس به لكنت بینابینی یا گاها لكنت اساسی و ماندگار تبدیل می شود.

● ناروانی طبیعی

در ناروانی طبیعی كودك حداكثر در ۱۰ درصد موارد دچار مشكل است و به آرامی با تنش ها و اضطراب های هنگام صحبت برخورد كرده و كل كلمه یا قسمتی از عبارت را تكرار می كند.

وثوقی با بیان این مطلب می افزاید: در مجموع در ناروانی طبیعی فرد از این ناروانی آگاهی ندارد. این امر وضعیتی طبیعی است كه اغلب كودكان آن را طی می كنند.

● لكنت

این كارشناس گفتاردرمانی معتقد است لكنت «ناروانی غیرطبیعی» است كه كودك برای گفتار تلاش و تقلا و همواره مكث می كند، البته فرد از ناروانی خود آگاهی دارد كه این امر بیشتر از ۱۰ درصد موارد را در كلام فرد شامل می شود.

متاسفانه در جامعه ما نگرش صحیحی به لكنت زبان وجود ندارد و اغلب به این افراد به عنوان یك بیمار مبتلا به افسردگی یا بیماری های روانی مزمن نگریسته می شود، این درحالی است كه وثوقی اعتقاد دارد لكنت زبان یك عارضه است نه بیماری.

در اكثر مواقع این افراد معمولا از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند. این درحالی است كه اكنون در كشورهای پیشرفته افراد دارای لكنت زبان، بسیاری از كارهای مهم را برعهده دارند.

● برخی داروها لكنت زبان را تشدید می كند

وثوقی معتقد است كه برای درمان لكنت باید رویكردهای مختلفی را در نظر گرفت، اما متاسفانه در ایران معمولا درمان ها به صورت تك بعدی پیش می رود.

با این وجود باید دانست كه برخی داروهای ضدافسردگی و داروهایی مثل ریتالین اثر معكوس در افراد مبتلا به لكنت داشته و آن را تشدید می كند.

همچنین درمان با دیدگاه روان شناختی هرچند رویكرد مناسبی است، اما تك بعدی است.

در مجموع تعامل اجتماعی و ارتباط افراد لكنتی با دیگران باید تقویت شود؛ چرا كه این افراد به دلیل وجود مشكلاتی در جامعه، از سوی معلم، دوستان و آشنایان مورد ترحم، تنبیه و تشویق های اشتباه قرار گرفته و اعتماد به نفس شان از بین می رود.

به گفته وی، برای خانواده هایی كه دارای كودكان لكنتی هستند مراجعه به گفتاردرمانگر كه تجربه كار در این زمینه را داشته باشد، الزامی است و حتما این افراد باید از خدمات توانبخشی و روان شناختی همزمان برخوردار شوند.

رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران می گوید: یك درصد كودكان سنین مدرسه دچار ناروانی هستند و براساس آمارهای موجود ۲ تا ۳ درصد كودكان در سنین ۵ تا ۶ سال دچار ناروانی غیرطبیعی و حدود ۱۰ درصد به ناروانی طبیعی در مناطق مختلف دچار هستند.

همچنین بروز ناروانی در پسران ۳ تا ۴ برابر نسبت به دختران بیشتر است.

وثوقی می افزاید: بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افراد مبتلا به لكنت پس از سپری كردن دوره های توانبخشی مناسب همراه با روان شناسی و گفتاردرمانی بهبود می یابند و در صورتی كه این بیماران از اضطراب و استرس بیش از حد برخوردار باشند حتما باید تحت نظر روانپزشك قرار بگیرند تا روانپزشك برای رفع اضطراب وی اقدام كند.

● تاخیر در رشد كلامی و تشنج مغزی

براساس تحقیقات، معمولا تاخیر در رشد كلامی و دركی در سنین كودكی و تشنج مغزی، لكنت به دنبال دارد. افراد مبتلا به لكنت باید تحت بررسی های نورولوژیك و آزمایشگاهی قرار گرفته و پس از محرز شدن مشكل نورولوژیك آنها، درمان ابتدا بر پایه نورولوژی و سپس بر اساس علامت درمانی، روان شناختی و شناخت درمانی انجام شود.

● كمبود مراكز آموزشی برای درمان لكنت زبان

دكتر وثوقی با اشاره به كمبود مراكز آموزشی برای لكنت زبان ها در كشور می افزاید: در ایران حتی برای داشتن كوچك ترین مركز توانبخشی یا كلینیكی به منظور ارائه خدمات به این بیماران دچار مشكل هستیم. قوانین دانشگاه ها با یكدیگر و قوانین نظام پزشكی با وزارت بهداشت در این زمینه ها متفاوت است.

این در حالی است كه در برخی كشورهای پیشرفته با تاسیس مدرسه لكنت، آموزش هایی به فرد مبتلا به ناروانی لكنت به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه می شود و حساسیت زدایی از آنجا آغاز شده و سپس به محیط گسترش می یابد.

● توصیه به خانواده ها

رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران در مجموع به خانواده ها توصیه می كند قبل از این كه برچسب لكنت زبان به كودكان خود بزنند، به گفتاردرمانگر مراجعه كرده و از هر گونه بازخورد نسبت به گفتار ناصحیح، آماده كردن كلمه، مقایسه گفتار كودكان با یكدیگر و ترحم پرهیز كنند...../تحلیل:جام جمادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

 

سونی نیم میلیون لپ تاپ را پس می گیرد!

 

شرکت ژاپنی سونی در فراخوانی از کاربران بیش از نیم میلیون لپ تاپ مدل «وایو» خواسته است که این دستگاه ها را به دلیل گرم شدن بیش از حد باتری به این شرکت بازگردانند.

به گزارش مهر، سونی در این اطلاعیه اعلام کرده است که ۵۳۵ هزار لپ تاپ مدل وایو را از کاربران پس می گیرد. علت این بازگردانی، عملکرد بد سیستم داخلی تنظیم کننده دما است که با احتمال بد شکل شدن صفحه کلید و کیس خارجی و همچنین خطر سوختن و انفجار مواجه است.

این شرکت چند ملیتی ژاپنی برنامه بازگردانی ۲۵۹ هزار وایو در آمریکا، ۱۰۳ هزار دستگاه در اروپا، ۱۲۰ هزار لپ تاپ مدل وایو در آسیا و ۵۲ هزار در ژاپن را در دستور کار دارد.

این مشکل در لپ های مدل وایو سری F و C که از ژانویه ۲۰۱۰ عرضه شده اند، وجود دارد. هنوز هیچ خبری دال بر حوادثی که سلامت کاربران را در معرض خطر قرار بدهد، وجود ندارد و تنها ۳۹ مورد گزارش گرم شدن و اعلام شده است.

سونی همانند بسیاری از شرکت های بزرگ IT در مواردی دستگاه های الکترونیکی خود را باز می گرداند. یکی از بزرگ ترین مشکلات این شرکت ها باتری های موجود در بازار است که در سال های اخیر تولید آنها در انحصار بازار چین بوده و به دلیل معایبی که دارند، بیش از حد گرم می شوند و به صورت بالقوه می توانند برای مصرف کنندگان خطرناک باشند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، سونی اعلام کرده است که در این بازگیری، لپ تاپ های مدل VPCF۱۱ و VPCCW۲ را پس می گیرد.

پیش از این سونی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرده بود که مشکل گرم شدن این دو مدل با بارگذاری و نصب نسخه به روز شده یک سخت افزار (firmware) به راحتی حل می شود؛ اما در روزهای اخیر سخنگوی سونی در انگلیس ضمن تکذیب این اطلاعیه وجود هر نوع برنامه مشابه را برای حل این مشکل رد و به فراخوان بازگرداندن دستگاه ها تاکید کرد...../تحلیل:مهر

ادامه مطلب

 

دولت نمي‌توانداختيارات قانوني شوراهاراسلب كند

 

دولت نمي‌تواند اختيارات قانوني شوراها را سلب كند


چنانچه مصوبه كنترل وزارت كشور بر معاملات گرانقيمت شهرداري‌ها از سوي مجلس نيز ابلاغ شده و مورد تاييد قرار گيرد، شوراي شهر پس از بررسي مغايرت‌هاي قانوني آن با رايزني از مجلس مي‌خواهد كه در اين مورد تجديدنظر كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: دولت مطابق با قانون نمي‌تواند اختيارات به حق و قانوني شوراي شهر را محدود كند اما اين مصوبه اقدامي جز محدود كردن اختيارات شوراي شهر است.
محمدعلي نجفي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در مورد مصوبه هيات دولت جهت كنترل بر معاملات ‌گران قيمت شهرداري‌ها تاكيد كرد:‌ نگاه حاكم براي تصويب اين مصوبه در دولت بي‌توجهي به اختيارات، مسئوليت وظايف و نقش شوراها است.
او افزود:‌اگر دولت اعتقاد دارد كه شوراها به عنوان يك نهاد در اداره كشور نقش دارند. مصوباتش بايد در جهت افزايش اختيارات شوراها و تقويت آنها باشد اما روح حاكم بر اين مصوبه در نقطه مقابل است، چرا كه نه تنها نقش نظارتي شوراها را كم‌رنگ مي‌كند بلكه از حق قانوني شوراها در برابر معاملات شهرداري‌ها سلب اختيار مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اعلام اينكه اين مصوبه از نظر قانوني محل خدشه است، يادآور شد: دولت مطابق با قانون نمي‌تواند اختيارات به حق و قانوني شوراي شهر را محدود كند اما اين مصوبه اقدامي جز محدود كردن اختيارات شوراي شهر است.
نجفي ادامه داد: دولت نمي‌تواند به طور مستقل در اين زمينه تصميم‌گيري كند بلكه بايد طرح اين چنيني را به عنوان يك لايحه به مجلس ارائه دهد اما مجلس نيز با بررسي آن، در صدد ابلاغ مصوبه در جهت اصلاح آن توسط دولت اقدام مي‌كند.
او خاطر نشان كرد: چنانچه اين مصوبه از سوي مجلس نيز ابلاغ شده و مورد تاييد قرار گيرد، شوراي شهر پس از بررسي مغايرت‌هاي قانوني آن با رايزني از مجلس مي‌خواهد كه در اين مورد تجديدنظر كند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

 

درآمد سرانه مردم بسيار بالا رفته است

 

رئيس جمهور:

درآمد سرانه مردم بسيار بالا رفته است


ايران هيچ نيازي به اروپا ندارد/مسئولين ايراني به هر كشوري سفر مي‌كنند با استقبال گسترده‌اي مواجه مي‌شوند/آنهايي كه در مقابل ايران قرار مي‌گيرند منزوي هستند/تحريم‌ها موجب پيشرفت‌هاي بسياري درايران شده است.

ايلنا:رئيس جمهور معتقد است اقتصاد ايران بسيار بزرگ و قوي است .درآمد سرانه مردم هم به طور متوسط بسيار بالا رفته وسرمايه‌گذاري در ايران به طور گسترده در حال افزايش است.
به گزارش ايلنا، محمود احمدي‌نژاد در گفت‌و‌گو با شبكه تلويزيوني «الان» امارات به سوالاتي پيرامون تحولات داخلي ، جهاني، انقلاب اسلامي و برنامه‌ريزي ايران براي دهه پيش رو پاسخ داد.
وي با بيان اينكه روابط ايران با همه كشورها دوستانه است، گفت: اروپايي ها در انتخاب مستقل هستند .اگر مي خواهند تحت تاثير آمريكا حركت و روابط خود را تنظيم كنند بايد بدانند كه قدرت آمريكا در حال اضمحلال و روبه افول است در اين صورت آنها هم به همراه آمريكا افول خواهند كرد اما اگر به طور مستقل با ملت و دولت بزرگ و مستقلي مانند ايران رابطه دوستانه و احترام‌آميزي برقرار كنند به نفع خود آنها خواهد بود. ملت ايران از اين رويكرد استقبال مي‌كند اما اگر مي خواهند دركنار آمريكا قرار بگيرند براي ما تفاوتي نمي كند.زيرا در زمان جنگ صدام عليه ايران كشورهايي مانند شوروي ، آمريكا وبسياري از كشورهاي اروپايي از او حمايت مي كردند و ملت ايران در مقابل همه آنها با دست خالي و در محاصره اقتصادي ايستادگي كرد و از آن دوره با موفقيت عبور كرد. بي‌شك كساني كه امروز در مقابل ايران باقي مانده‌اند بسيار كوچكتر از قدرت‌هاي آن زمان هستند.
رييس جمهور درپاسخ به اتهاماتي مبني بر منزوي بودن ايران در جهان ،تصريح كرد:مگر همه دنيا اروپا در چند كشور اروپايي خلاصه مي‌شود. در كنفرانس بازنگري ان‌پي‌تي، از سوي ايران مواضع و پيشنهاداتي مطرح شد، آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها هم حرف‌هايي زدند ولي در نهايت بيش از 180 كشور جهان به با مواضع ايران همراهي كرده و راي دادند و اين به روشني كساني كه منزوي هستند را مشخص مي‌كند.
وي افزود:ملت ايران با همه ملت ها غير از رژيم صهيونيستي و دولت امريكا ،رابطه بسيار صميمي و دوستانه دارد به طوري‌كه ارتباطات و همكاري‌ها در زمينه‌هاي فرهنگي ،اقتصادي و سياسي بسيار گسترده است .مسئولين ايراني به هر كشوري سفر مي‌كنند با استقبال گسترده‌اي مواجه مي‌شوند اما آيا مسئولين آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي حاضرند آزادانه در بين ملت‌ها حضور پيدا كنند ،اين موضوع به روشني كساني كه منزوي هستند را معلوم مي‌كند .در سراسر دنيا نام ايران با احترام همراه است و ملت‌ها به ايران علاقه‌مند هستند. آنهايي كه در مقابل ايران قرار مي‌گيرند منزوي هستند.
احمدي‌نژاد در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره مهم‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي با بيان اينكه انقلاب اسلامي يك رويش و رنسانس جهاني است،اظهار داشت: انقلاب اسلامي مسير حركت بشر را تغيير داد در شرايطي كه دنياي مادي همه شئون زندگي بشر را به تصرف خود درآورده بود ودر دو قطب ليبراليسم و ماركسيسم اصولي مانند انسانيت، هويت، اخلاق، معنويت، خداپرستي و عدالت به فراموشي سپرده شده بود، انقلاب اسلامي فضا،انديشه وراه جديدي را دربرابر بشريت قرار داد.
رييس‌جمهور با تاكيد براينكه امروز انقلاب اسلامي مهم‌ترين رويكرد ملت‌ها و تنها راه باقي مانده در برابر آنهاست،گفت: ماركسيسم شكست خورد و به تاريخ پيوست، ليبراليسم هم در آستانه فروپاشي است بنابراين راهي جز يگانه‌پرستي، عدالت، دوستي و راه انبياء الهي در برابر بشر باقي نمانده و اين راهي است كه انقلاب اسلامي احياء كرده است.
وي ادامه داد: امروز نه تنها ملت ايران زنده ،شاداب و مصمم‌ترين ملت دنيا است بلكه راه ايمان ،پاكي،عزت و عدالت را به روي همه بشريت باز كرده است. در گذشته ايران كشوري دست چندم ،تحت سلطه و وابسته بود اما امروز به كشوري پيشرفته ،قدرتمند و مستقل تبديل شده است همچنين در گذشته ملت ايران ملتي تحقير شده بود اما امروز ملتي عزيز ،صاحب نظر و موثر در تحولات جهاني به شمار مي‌رود و همه اين تغييرات از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره اولويت انقلاب اسلامي در دهه آينده خاطرنشان كرد:در دهه آينده وضعيت داخلي كشور به گونه‌اي خواهد بود كه راه انقلاب به همراه پيشرفت، عدالت و دوستي با سرعت هر چه بيشتر ادامه پيدا مي‌كند. در سطح جهاني نيز علاوه بر حضور فعال براي تغيير نظام‌هاي ظالمانه حاكم برجهان، در مديريت جهاني حضور فعال و اثرگذاري خواهد داشت.
ريس جمهور دربخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سوالي در مورد حمله رژيم صهيونيستي به كاروان حامل كمك‌هاي انساني به غزه اظهار داشت: رژيم صهيونيستي تنها براي ايجاد درگيري ،جنگ ،تجاوز و بحران ايجاد شده است. سرزمين فلسطين را اشغال و اين رژيم جعلي را درست كردند تا دائماً در منطقه بحران، درگيري و جنگ ايجاد كنند.
احمدي‌نژاد با انتقاد از محاصره سه ساله غزه گفت:سه سال است مردم مظلوم غزه در محاصره آب ،غذا و دارو هستند. رژيم صهيونيستي جنگ بسيار سنگيني را عليه مردم غزه تدارك ديد و اطلاعات حاكي است كه اين رژيم در حال برنامه ريزي براي حمله مجدد به غزه است تشديد محاصره و جلوگيري از رسيدن كمك هاي انساني به غزه هم در همين جهت انجام مي‌شود.
رييس جمهور افزود:حمله به كاروان آزادي بار ديگرحقيقت ،موجوديت و اهداف اين رژيم را آشكار كرد با اين تفاوت كه دنيا در سه دهه گذشته درغفلت بود و در برابر جنايات آنها سكوت مي‌كرد اما امروز دنيا بيدار شده و همه دولت‌ها و ملت‌ها عليه اين رژيم موضع مي‌گيرند. گرچه حمله رژيم صهيونيستي به كاروان آزادي براساس يك بر نامه‌ريزي بود اما در واقع آنها يك اشتباه بزرگ و تاريخي را مرتكب شدند كه مطمئنا گام بلندي در نزديك كردن اين رژيم به پايان عمرش خواهد بود.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر واكنش كشورهاي عربي در مقابل جنايت اخير رژيم صهيونيستي اظهار داشت: از كشورهاي عربي و اسلامي انتظار مي‌رود به عنوان اولين اقدام با رژيم صهيونيستي قطع رابطه كرده و اين رژيم را تحريم و به مردم غزه كمك كنند .بايد محاصره غزه شكسته و حقوق ملت فلسطين به طور كامل اعاده شود. بي‌ترديد مواضع سست و دوپهلو نمي‌تواند تاثيري در محيط سياسي داشته باشد.
رييس جمهور در پاسخ به اينكه آيا بيانيه تهران شكل‌گيري حركت جديدي در نظام بين الملل است،گفت:حتما همين طور است. برخي دولت‌ها كه 60 سال بر دنيا حاكم بودند تصور مي‌كردند همه آينده جهان دراختيار آنهاست و همه دولت ها و ملت‌ها دقيقا همان مسيري را مي‌روند كه آنها ترسيم كرده‌اند در اين ميان بيانيه تهران نشان داد كه جريان وجبهه جديدي از دولت‌هاي مستقل با نگاهي مبتني بر انسانيت،عدالت و دوستي به دنبال برپايي مناسبات جديدي در جهان و نفي سلطه ،تحميل و فشارهاي استكباري است .حمايت بسياري از كشورها از اين بيانيه ،نظام يك سويه و انحصاري چند قدرت را با چالش جدي مواجه كرده و فضاي جديدي را در مناسبات جهاني به وجود آورده است.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره وضعيت اقتصادي ايران، خاطرنشان كرد: دولت برنامه گسترده‌اي را براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي طراحي كرده است كه از نيمه دوم امسال به طور گسترده اجرا خواهد شد .امروز اقتصاد ايران بسيار بزرگ وقوي است .درآمد سرانه مردم هم به طور متوسط بسيار بالا رفته وسرمايه‌گذاري در ايران به طور گسترده در حال افزايش است.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني براينكه زيان استفاده از انرژي هسته‌اي به مراتب از سود آن بيشتر است، اظهار داشت: اين نگاه، اشتباه است .قيمت توليد برق با انرژي اتمي در مقايسه با توليد برق با سوخت فسيلي بسيار پايين‌‌تر است. بنابراين نه تنها ضرري وجود نخواهد داشت بلكه هزينه‌ها هم كاهش مي‌يابد. همچنين در عرصه سياسي مقابله ايران با دنياي غرب در موضوع هسته‌اي ،موجب اقتدار و پيشرفت كشورمان شده است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه هزينه‌اي كه براي استقلال داده مي‌شود ،سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد تاكيد كرد:هزينه‌اي كه براي پيشرفت علمي پرداخت مي‌شود سرمايه‌گذاري و سود است و ملت ايران بي‌ترديد تاكنون سود كرده‌ است. شايد چنين تصور شود كه ايران به دليل حركت در اين مسير بخاطر تحريم اقتصادي ضرر كرده اما تجربه نشان داده كه تحريم‌ها موجب سرعت بيشتر كشورمان در مسير پيشرفت و خودكفايي شده است .بي‌شك اگر منتظر مي‌مانديم تا ديگران فن‌آوري‌هاي نوين و پيشرفته را در اختيارمان قرار دهند چه بسا ده‌ها سال ديگر هم به پيشرفت‌ها و جايگاه امروز دست پيدا نمي‌كرديم.
رييس جمهور در پاسخ به اينكه برخي معتقدند هزينه انرژي هسته‌اي با نياز ايران برابري نمي كند،خاطرنشان كرد: اگر اين سخن به معناي هزينه اقتصادي است كه توليد نيرو با انرژي اتمي ارزان تر از توليد نيرو با نفت است پس اين روند با سود همراه بوده است و اگر به معناي تحريم فن آوريهاست كه 30 سال در تحريم هستيم ولي اين تحريم‌ها موجب پيشرفت‌هاي بسياري درايران شده است به طوريكه امروز صاحب فن آوري‌هاي بزرگ هستيم اما اگر به معناي هزينه در عرصه سياسي باشد امروز ايران مقتدرتر از حتي پنج سال قبل است، مطمئنا در عرصه سياسي هم قوي‌تر شده‌ايم بنابراين ضرري وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوالي درباره روابط ضعيف ايران با كشورهايي مانند آلمان و فرانسه، خاطرنشان كرد:زماني آلمان و فرانسه جز شركاي اصلي تجاري ايران بودند اما امروز چنين نيست. امروز روابط ايران با اكثر كشورهاي دنيا، بسيار گسترده‌تر از كشورهاي اروپايي است. امروز ايران هيچ نيازي به اروپا ندارد ضمن اينكه براي ادامه حيات خود نياز به تكيه كردن به يك قدرت بيگانه نداريم چرا كه ايران قدرتي بزرگ است و نيازي ندارد به كسي متكي باشد.
ر احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه چه زمان احساس كرديد مي‌توانيد نقش بزرگي را ايفا كنيد،گفت: من قطره اي از درياي ملت ايران هستم هنگامي كه انقلاب به پيروزي رسيد اين باور شكل گرفت كه ملت ايران مي‌تواند اقدامات بزرگي انجام دهد و اين اتفاق هم افتاد و البته كارهاي بزرگي هم در راه است.
رييس جمهور در پاسخ به اينكه با گذشت يك سال از انتخاب مجدد به عنوان رياست جمهوري اسلامي ايران چه تغييراتي در ايران ايجاد شده است ،اظهار داشت:اقتصاد ايران در حال پيشرفت است.ما درابتداي انقلاب، كشوري عقب مانده با اقتصادي كاملا وابسته و ضعيف بوديم در آن زمان شش ميليون بشكه نفت توليد مي شد كه 600 هزار بشكه آن در داخل كشور مصرف و بيش از پنج ميليون بشكه صادر مي شد اما امروز 2 ميليون و 400 هزار بشكه صادر مي شود و ايران در همه عرصه‌هاي سياسي،اقتصادي ،علمي و تكنولوژي در حال پيشرفت است البته سرعت پيشرفت در يك سال اخير بيشتر شده و درسال‌هاي آينده بيشتر هم خواهد شد به طوريكه ايران به زودي به يك قدرت بزرگ اقتصادي دردنيا تبديل خواهد شد.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار اين شبكه درباره نگراني از تشعشات نيروگاه بوشهر ،تصريح كرد: بالاترين استانداردهاي ايمني در نيروگاه بوشهر رعايت شده است و بنا براعلام كارشناسان،متخصصين و ناظرين آژانس بين المللي انرژي اتمي، مجموعه نيروگاه بوشهر از ايمني كافي برخوردار است ضمن اينكه درحال حاضر بيش از ده ميليون نفر از مردم كشورمان در اطراف اين نيروگاه و در شهرهاي بوشهر، خوزستان و فارس زندگي مي‌كنند و اگرمشكلي در اين زمينه بود دولت ايران حساسيت لازم را نشان مي‌داد. با نهايت دقت و استفاده از همه ظرفيت‌هاي تخصصي دنيا، ايمني را در اين مجموعه رعايت شده است و جاي هيچ‌گونه نگراني وجود ندارد. .
رييس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالي درباره احتمال وقوع حادثه براي نيروگاه بوشهر خاطرنشان كرد: در همه جاي دنيا امكان حادثه وجود دارد. بنابراين نگراني درباره هر چيزي عمومي است اما به طورخاص درباره نيروگاه بوشهر نگراني خاصي وجود ندارد.ضمن اينكه در دنيا بيش از 400 نيروگاه اتمي وجود دارد پس بايد همه دنيا در خطر باشد و كسي نبايد از انرژي اتمي استفاده كند.
احمدي نژاد افزود: معتقديم كشورهاي حاشيه خليج فارس هم بايد از نيروگاه اتمي برخوردار باشند اين به نفع همه است كه از انرژي هسته‌اي به عنوان يك انرژي پاك استفاده كنند امروز به دليل استفاده از انرژي فسيلي، تغييرات آب و هوايي خسارات سنگيني وارد كرده است. استفاده گسترده و فراوان از انرژي فسيلي موجب توليد گازهاي گلخانه اي و تغيير آب و هوايي شده است درحاليكه استفاده از انرژي اتمي چنين تبعاتي را ندارد.
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سوالي درباره اعتقاد به امام زمان (عج) و تاثير ايشان در حوادث امروز جهان ،خاطرنشان كرد:خداوند متعال پيامبران را براي هدايت بشر فرستاد. خدا به زندگي امروز بشر راضي نيست خدا انسان را نيافريد كه در جنگ ،كينه ،درگيري ،فقرو تبعيض زندگي كند. خداوند انسان را آفريد تا در صلح ،دوستي ،محبت ،عشق و پيشرفت زندگي كند. خدا انسان را آفريد تا تجلي علم، حكمت،قدرت ،رحمت ورافت خداوند باشد كه اين امر در وجود پيامبران متجلي شده است .ماموريت پيامبران الهي تمام نشده زيرا بايد در جهان حاكميتي برقرار شود كه سرشار از محبت و عدالت باشد همه با هم دوست باشند و كسي بركسي برتري نداشته باشد.
احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد:پيامبران وعده دادند كسي خواهد آمد كه اين نياز بشر را برآورده خواهد كرد. مسيحيان معتقدند حضرت عيسي(ع) مي آيد او در آسمان است اما بازخواهد گشت و عدالت را برپا مي كند. ما مسلمانان هم معتقديم فرزندي از فرزندان پيامبر اسلام حضرت مهدي (عج)خواهد آمد و حضرت عيسي(ع) هم او را ياري و همراهي خواهد كرد . راه زندگي امروز بشريت انتظار براي تحقق عدالت جهاني است.
رييس جمهور همچنين گفت:تلاش براي برپايي عدالت ،مقابله با ظلم و بي عدالتي و ترويج محبت ،عشق و برادري در مناسبات جهاني از نتايج اعتقاد به امام زمان(عج) و انتظار براي حاكميت ايشان در زندگي انسان‌ها است. كسي كه منتظر امام زمان(عج) است بايد پاك و صالح باشد ،ساير انسان‌ها را دوست داشته باشد ،خداپرست باشد ودر برابر بي‌عدالتي و ظلم مقاومت كند.
احمدي نژاد درباره ويژگي هاي مومناني كه منتظر حضرت مهدي(عج)هستند،اظهار داشت:مومنان بايد عشق به انسان‌ها و خدا را در دل خود تقويت كنند.امام زمان(عج) عاشق همه انسان‌هاست وهمه انسان‌ها را دوست دارد به دليل اينكه براي همه انسان‌ها احترام قايل است بنابراين كسي كه مي‌خواهد امام زمان (عج)بيايد بايد براي همه انسان‌ها احترام قايل و همه را دوست داشته باشد. او مي‌آيد تا عدالت را برپا كند پس كسي كه مي‌خواهد او بيايد بايد در جهت عدالت حركت كند. او مي‌آيد تا صلح جهاني را برقرار كند پس هر كس به دنبال اوست بايد تلاش كند صلح جهاني برپا شود. او مي‌آيد تا برابري ايجاد كند بنابراين كسي كه مي‌خواهد امام زمان(عج) بيايد بايد در برابر قانون و حق تابع باشد.
رييس جمهور درباره اقداماتي كه به تعجيل در ظهور امام زمان (عج)كمك خواهد كرد ،تصريح كرد:امام زمان(عج) خود را بر بشريت تحميل نخواهد كرد او حقيقتي است كه بايد انسان‌ها او را بخواهند در اين صورت است كه خواهد آمد اگركسي او را دوست دارد بايد كاري كند همه او را بطلبند و از او دعوت كنند كه بيايد. متاسفانه بدخواهان، مستكبران و كساني كه ضد بشر هستند موضوع امام زمان(عج) را به صورت مغشوش و انحرافي معرفي مي‌كنند. امام زمان(عج) نمي‌آيد كه بجنگد او مي‌آيد كه جنگ را ريشه كن كند، او نمي‌آيد كه خونريزي كند بلكه مي‌آيد تا خونريزي را ريشه كن كند، او نمي‌آيد كه دشمني ايجاد كند او مي‌آيد تا دشمني را از بين ببرد. وجود او مانند پيامبرگرامي اسلام رحمت است.او مي‌آيد تا برادري ، صلح و محبت را تقويت كند بنابراين مومنان مي‌توانند با اصلاح خود و محيطشان ،مطالبه عدالت و دعا براي امام زمان (عج) در ظهور ايشان تعجيل ايجاد كنند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره نقش زنان در جامعه ايراني خاطرنشان كرد: بيشتر زنان ايران الگو هستند. امروز آنها در علم، دانش، مديريت، فرهنگ، هنر ودرفعاليت‌هاي مهم سياسي حضور بسيار گسترده‌اي دارند. حضور زنان و دختران در بخش عمده‌اي از دانشگاه‌هاي ما پررنگ است و مراكز پژوهشي مهم ايران با حضور زنان اداره مي‌شود. همچنين در عرصه فرهنگ و هنر حضور زنان بسيار گسترده است .زيباترين هنر دستي و صنايع دستي توسط بانوان ايراني انجام مي شود.
رييس جمهور ادامه داد:امروز در دولت ،خانم‌هاي متخصص و استادان دانشگاه درمديريت سطح بالاي كشور نقش ارزنده‌اي دارند. وزير بهداشت ما يك استاد كامل دانشگاه است و در يكي از تخصصي‌ترين وزارتخانه‌ها مديريت مي‌كند. معاون علمي رييس‌جمهور يك خانم استاد دانشگاه است كه تمام مخترعان، مكتشفان و نخبگان ايراني با او همكاري مي‌كنند.معاون حقوقي رييس جمهور يك استاد دانشگاه است كه در تخصصي‌ترين موضوعات داخلي و خارجي ورود ومديريت مي‌كند. بانوان ايراني دردانشگاه‌ها، مدارس، آموزش و پرورش وكارخانجات مديريت‌هاي خوب و ارزنده‌اي را دارند.بالاتر از آن مادران ايراني هستند كه فرزنداني شجاع، مومن و عالم را تربيت مي‌كنند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

برخی رقبای انتخاباتی به دنبال ایجاد...

 

دبيركل موتلفه:

برخی رقبای انتخاباتی به دنبال ایجاد اختلاف میان قوای سه گانه هستند


در دوران پس از انتخابات حوادثی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد و در حال حاضر متأسفانه برخی رقبای انتخاباتی از حالت اپوزیسیون قانونی در نظام تبدیل به اپوزیسیون غیر قانونی شده‌اند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است برخی رقبای انتخاباتی به دنبال اینجاد اختلاف میان قوای سه گانه هستند.
به گزارش ايلنا،محمد نبي حبيبي در ديدار اعضاي حزب موتلفه با آيت‌الله مهدوي‌كني گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی همواره هجوم به محور اصل تفکر حکومت دینی و ولایت فقیه وجود داشته است.
وي تصریح کرد: اصل تفکر حکومت دینی همواره سابقه‌ای طولانی دارد و از ابتدا تا به امروز دو صف طولانی میان طرفداران این تفکر و مخالفین آن وجود دارد که در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند و این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد.
دبير كل موتلفه خاطرنشان كرد:در طول تاریخ 3 دهه پرمخاطره انقلاب اسلامی اگر حکومت دینی و رهبری نبود کشور تجزیه می‌شد و اینکه امام خمینی (ره) فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد مصداق این مسأله است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: در زمان جنگ تحمیلی 50 نفر از روحانیون کردستان در مقابل دشمنان ایستاده و به شهادت رسیدند که عامل باقی ماندن کردستان در کشور وجود حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه است.
حبیبی با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات اظهار داشت: در دوران پس از انتخابات حوادثی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد و در حال حاضر متأسفانه برخی رقبای انتخاباتی از حالت اپوزیسیون قانونی در نظام تبدیل به اپوزیسیون غیر قانونی شده و میان موضع‌گیری‌های اینها و دشمنان انطباق وجود دارد.
وی ادامه داد : برخی رقبای انتخاباتی بر روی کمک‌های دشمان حساب کرده و درحال حاضر به دنبال ایجاد اختلاف میان قوای سه گانه ، اختلاف علما با یکدیگر شکاف میان نخبگان ، بیان تهدیدات و فشارهای آمریکا و نگران کردن مردم و ایجاد درگیری میان نیروهای وفادار به انقلاب هستند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد : دشمنان به دنبال برخورد با حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه و شخص رهبری هستند که باید بسیار مراقب بود.
وی با اشاره به سالروز شهدای 26 خرداد حزب مؤتلفه اسلامی گفت: شهید بخارایی در زمان اعدام انقلابی حسنعلی منصور گلوی او را مورد هدف قرار داد که رئیس دادگاه از او علت این کار را سوال کرد که شهید بخارایی پاسخ داد که گلویی که به روحانیت و مرجعیت بی حرمتی کرده باید دریده شود.
حبیبی در پایان تصریح کرد: حزب مؤتلفه اسلامی همواره در خط ولایت ، مرجعیت و روحانیت حرکت کرده است...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : farssalamat

 

 

چگونه شمع‌های شناور بسازیم؟

 

 

شمع‌های شناور مناسب مراسم عروسی، میهمانی‌ها و مناسبت‌های خاصند به خصوص اگر در یك ظرف بلور همراه با چندغنچه گل طبیعی تزیین شوند.

 


شمع‌های شناور را می‌توانید به راحتی درست كنید.

 


آن‌چه نیاز دارید یك قالب مقاوم در برابر حرارت است كه مانند قالب كیك یا ژله پهن و كوتاه باشد.

 

مقداری موم را با گرمای زیاد حرارت دهید و گه‌گاه آن را هم بزنید.


گلیسیرین را اضافه كرده، با قاشق چوبی هم بزنید.


دما را با حرارت‌سنج مخصوص شیرینی چك كنید و زمانی كه به 180 درجه فارنهایت (82.22 درجه سانتی‌گراد) رسید، آن را خاموش كنید.

 

رنگ و مواد معطر را اضافه كنید و خوب هم بزنید.


حالا زمان ریختن موم داخل قالب است. قالب را خیلی پر نكنید.

 

زمانی كه موم سفت‌تر شد، با كمك وسیله‌ای میله مانند، فتیله را داخل آن قرار دهید. فتیله باید تا بالای شمع ادامه یابد.

 


بگذارید شمع سرد شود. سپس آن را از قالب در‌‌‌‌آورید.

 

فتیله را 1.5 سانتی‌متر نگه داشنه، اضافه آن را ببرید.

 

حالا می‌توانید شمع شناور را داخل ظرف كریستال قرار دهید.

 

برای زیبایی بیشتر و تزیین تعدادی گل تازه را به ظرف اضافه كنید.

 

 ادامه مطلب
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
طرز تهیه روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.